Co je nového ve verzi 2.0 - 2.3 programu Windok S701

V tomto dokumentu jsou uvedeny nové funkce, které byly doplněny do programu Windok S701 ve verzi 2.0 a 2.3

Verze 2.3

Do této verze byla doplněna podpora pro zpracování výsledků zkoušek spotřebičů pro důlní provozy dle Vyhlášky 75/2002 Sb., v návaznosti na předpisy NPD-31-2-21 a NPD-31-2-23.

Verze 2.2

Nová verze programu Windok 2.2 byla vnitřně přepracována a k jejímu vytvoření byly použity nástroje nejnovější generace oproti nástrojům použitých při tvorbě verze 1 a 2.x. Verze 2.2 programu Windok nepřináší z hlediska funkcí zpracování měření nějaký podstatný rozdíl či rozšíření, změny se však dotýkají zejména 2 oblastí: prostředí editoru textového Windok a dále stability a drobných úprav zpracování protokolů. Rovněž byl přepracován instalační program.

Prostředí editoru Windok
Vestavěný textový editor Windok doznal několika vizuálních a funkčních změn:
-           tlačítka na nástrojové liště přeorganizována do 5 samostatných skupin, kdy každá skupina je umístěna na samostatné liště, jejíž umístění na obrazovce, případně viditelnost libovolně nastavit a tím uživatelsky upravit pracovní plochu editoru
-           Windows XP  design  - většina dialogů  včetně hlavního menu byla upravena a používají modernější vzhled ve stylu XP
-           okna pro otevření nebo uložení souboru či vložení obrázku již používají moderní vzhled
-           plná integrace záhlaví a zápatí do editoru s možností definovat odlišné záhlaví a zápatí pro první stránku dokumentu
-           možnost odstranit pole z dokumentu přímo výběrem z menu
-           práce s tabulkami – umožněno vkládat a odstraňovat sloupce tabulky
-           podpora stylů v dokumentech
-           možnost zobrazení dokumentů v režimu centrované stránky
-           plná podpora kódování Unicode v dokumentech
-           některá větší okna byla přizpůsobena režimu rozlišení obrazovky 640x480 bodů pro lepší viditelnost

Zpracování měření
-           Při náhodném opakovaném zatřídění stejných, již jednou zatříděných měření je zobrazeno upozornění na tuto skutečnost s možností přerušení zatřídění nebo pokračování
-           Pro načítání, ukládání a export dokumentů je podporován rovněž formát souboru pro MS Winword

Další úpravy
-           Odstraněna nekompatibilita s Windows XP
-           Celkové zvýšení stability pod Windows 95 a 98

Verze 2.0

Systém účtování revizí
Program Windok podporuje na základě evidenci provedených revizí (měření) možnost vytváření souhrnných přehledů o provedených měřeních sloužících jako podklad pro fakturaci.
Každé měření vložené do databáze je přiřazeno ke konkrétnímu spotřebiči. Tento spotřebič může mít jako jednu ze svých položek zadánu tzv. účetní kategorii. Další informací použitou v systému účtování jsou informace uložené v databázi zákazníků, které udávají např. poskytnutou slevu na provedená měření danému zákazníkovi. Posledním činitelem může být i typ provedené revize (měření). Všechny tyto činitele mají vliv na stanovení koncové ceny daného měření.

Podpora pro vytváření a úpravu předloh hromadných protokolů a výpisů
Vytváření vlastních předloh protokolů je užitečné zejména pro uživatele, kterým z nějakého důvodu standardně dodávané předlohy nevyhovují, nebo neobsahují potřebné informace specifické pro konkrétního uživatele, případně nevyhovují z vizuálního hlediska. Rovněž je možné, že uživatel potřebuje mít k dispozici několik alternativ protokolu pro různé případy.
Předpřipravené předlohy protokolů lze použít při tvorbě nových samostatných protokolů. Nejčastěji používanou předlohu lze nastavit v části Nastavení programu.

Doplněné parametry pro vyhledávání údajů
dle datumu poslední revize, intervalu příští revize, měření dle charakteristiky spotřebiče atd.

Selektivní výběr vyhledaných položek k dalšímu zpracování
Ze seznamu vyhledaných položek lze vybrat nejen jednu, ale i více položek, které lze označit pomocí myši a současném stisku klávesnice Ctrl, resp. Shift. Tímto způsobem lze ze seznamu vybrat pouze určitou podmnožinu nalezených výsledků, pro které pak provedete hromadné zpracování (např. vyexportování, či vygenerování protokolu(-ů)) čili tímto způsobem lze následně omezit počet zpracovávaných výsledků (pouze na ty, které si opravu přejete zpracovat). Pokud nebude ze seznamu vybrána žádná položka, rozumí se, že pro operace exportu či hromadného vygenerování výsledků budou použity všechny nalezené položky. Pro zjednodušené označení či zrušení označení všech položek slouží 2 tlačítka umístěná pod seznamem.

Funkce vyexportování protokolů
Ve verzi 2.0 je možné hromadným způsobem vyexportovat více protokolů / dokumentů do zvoleného adresáře na disku a v určitém formátu. Tato funkce je vhodná např. pokud potřebujete vytvořené protokoly uložit v jiném formátu, než je formát souborů programu Windok a otevřít je v jiné aplikaci nebo dokonce na jiném počítači (např. v programu MS Word).
Tato funkce je například vhodná, pokud si zákazník přeje získat kopii vytvořených protokolů pro vlastní elektronickou archivaci.

Rozšířené informace v databázi zákazníků, spotřebičů a měření
charakteristika 1 a 2, účetní kategorie, sleva, poznámka k měření atd.

Třídění přenesených měření dle id.čísla nebo datumu měření před zatříděním

Tip pro dnešní den
Program Windok obsahuje rovněž možnost zobrazování jednoduchých návodů či tipů při každém spuštění programu.

Hromadný tisk čárkových kódů
Pro spotřebiče uložené v databázi lze v jednom kroku vytisknout čárkové kódy s identifikačními čísly pro všechny vybrané spotřebiče.

Hromadná úprava společných údajů spotřebičů
Vlastnosti (popis) sptřebičů uložených v databázi, u kterých jsou tyto údaje shodné, lze v jednom kroku tyto infomace upravit / nastavit. Pomocí této funkce lze rovněž spotřebič přesunout od jednoho zákazníka ke druhému. 

Ruční vložení měření
Zejména pro uživatele programu Windok ve verzi Lite Edition je určena funkce ručního vložení měření do databáze. Uživatelé, kteří výsledky provedených měření do databáze vkládají ručně (nejsou přenášeny automaticky z přístroje Secutest, ale jsou pořízeny pomocí jiných přístrojů), je od verze 2.0 programu Windok doplněna tato funkce, která je přístupná přes jediné stisknutí klávesy F8, nebo stiskem tlačítka na liště programu.
Tato funkce je zahájena vložením identifikačního čísla spotřebiče, ke kterému bylo měření provedeno. Předpokládá se, že toto identifikační číslo bylo správně spotřebiči přiděleno. Vložené identifikační číslo by mělo být ve formátu XXXX-YYYYYY, kde část před pomlčkou udává předčíslí zákazníka, ke kterému patří daný spotřebič a část za pomlčkou odpovídá vlastnímu identifikačnímu číslu spotřebiče.

Odinstalace
Od verze 2.0 je program Windok vybaven odinstalačním programem. V případě, že již program z jakéhokoliv důvodu nepřejete mít nainstalován na vašem počítači, je možné jej pomocí odinstalačního programu z vašeho počítače odstranit včetně součástí nainstalovaných běhen jeho instalace.

Klávesové zkratky
Do programu byly doplněny užitečné klávesové zkratky pro často používané funkce pro zajištění rychlého přístupu k těmto funkcím přes stisk jediné klávesy:
F6       Otevře databázi zákazníků/spotřebičů
F7       Vyvolá funkci vyhledávání v databázi
F8       Vyvolá funkci ručního vložení měření
F9       Vyvolá funkci přenosu dat z modulu PSI

Další doplněné funkce
-           Možnost tisku všech otevřených dokumentů v editoru v jediném kroku
-           Možnost přesunutí spotřebiče k jinému zákazníkovi
-           Možnost automatického naplnění databáze spotřebičů importem z textového souboru (vhodné např. pro počáteční vytvoření database spotřebičů, pokud již existuje v jiné “rozumné” elektronické formě)
-           Selektivní export vyhledaných údajů do výstupního textového souboru (možnost výběru na úrovni volby jednotlivých kolonek vyhledaných záznamů vč. jejich pořadí - vhodné pro případný import dat do jiného informačního systému či databáze)
-           Přepracovaný dialog pro zatřiďování naměřených údajů do databáze
-           Zobrazení informací o spotřebiči z okna pro editaci jednotlivé sady měření
-           Oprava několika drobných chyb z předchozích verzí